Консультації з громадськістю

Механізм громадського контролю

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 3 листопада 2010 р. № 996

ПОРЯДОК

проведення консультацій з громадськістю з питань

формування та реалізації державної політики

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі – консультації з громадськістю).
 2.  Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
 3.  Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
 4.  Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
 5.  Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.
 6.  Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі – орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у м. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі – громадська рада).Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.
 7.  Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов’язково.Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.
 8.  Під час проведення консультацій з громадськістю орган виконавчої влади подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
 9.  До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.
 10.  Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
 11.  Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
 12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
  •  проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
  •  проектів регуляторних актів;
  •  проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
  •  звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
 13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
  •  конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;
  •  теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.
 14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
  •  визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
  •  приймає рішення про проведення обговорення;
  •  розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
  •  вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (далі – заінтересовані сторони);
  •  оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб;
  •  збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;
  •  формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
  •  забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
  •  проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  •  оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.
   Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення орган виконавчої влади може утворювати робочу групу.
 15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:
  •  найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
  •  питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
  •  варіанти вирішення питання;
  •  соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
  •  можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  •  відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
  •  спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  •  адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
  •  адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
  •  прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;
  •  строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
 16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада”, офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.
 17. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та на своєму офіційному веб-сайті:
  •  інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;
  • текст проекту акта, винесеного на обговорення;
  • електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.
  • Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (1160-15).
 18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
  Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.
 19.  Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади, на урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.Пропозиції та зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади, оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п’яти робочих днів після їх надходження.Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів.
 20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається:
  • найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
  • зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
  • інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
  • інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;
  • інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
  • інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.
 21. Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку орган виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.
 22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
  • проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
  • створення телефонних “гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  • опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
 23. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
  • визначає:
   • потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
   • питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
   • строк, форми і методи вивчення громадської думки;
   • на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
   • ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;
  • отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;
  • узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;
  • забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
  • оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.
 24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
  • найменування органу виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
  • найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;
  • соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
  • тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
  • методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
  • ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
  • інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
  • узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
  • обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.
 25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації орган виконавчої влади може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю

Заходи з проведення консультацій з громадськістю

No post found

Квартальні звіти про проведення консультацій з громадськістю

Інформаційні повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю

ДокументРікКвартал
167ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 19.04.2024 по 02.05.2024 щодо інформування громадськості та збору пропозицій «Про стан виконання обласної цільової соціальної програми «Молодь Одещини» на 2021-2025 роки у районах Одеської області за 2023 рік».2024II
166ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 09.04.2024 по 23.04.2024 стосовно обговорення проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2023 рік2024I
165ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.03.2024 по 29.03.2024 про підсумки виконання обласного бюджету Одеської області за 2023 рік2024I
164ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації повідомляє про проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.03.2024 до 19.03.2024 стосовно координації роботи по створенню умов побудови в Одеській області сміттєпереробної інфраструктури.
2024I
163ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 28.02.2024 до 13.03.2024 про підсумки виконання п. 9 «Реалізація комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року»2024I
162ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 28.02.2024 до 13.03.2024 про виконання комплексної програми реалізації регіональної політики щодо внутрішнього переміщення в Одеській області на 2023-2025 роки за 2023 рік2024I
161ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 28.02.2024 до 12.03.2024 про підсумки виконання регіональної програми з благоустрою населених пунктів Одеської області на 2020-2024 роки у 2023 році2024I
160ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 21.02.2024 до 04.03.2024 про підсумки виконання регіональної програми «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки за 2023 рік.2024I
159
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.02.2024 до 19.02.2024 щодо внесення змін до Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки.
2024I
158
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації повідомляє про проведення електронних консультацій з громадськістю з 06.02.2024 до 20.02.2024 щодо аналізу ефективності
регіональної екологічної політики та готовності населення до впровадження заходів Регіональної комплексної програми з охорони довкілля Одеської області на 2024-2028 роки, затвердженої розпорядженням голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 30.11.2023 № 1044/А-2023
2024I
157
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації повідомляє про проведення електронних консультацій з громадськістю з 06.02.2024 до 20.02.2024 щодо звіту про стан виконання Регіональної комплексної програми з охорони довкілля Одеської області на 2023 рік, затвердженої розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 № 112/А-2023 (зі змінами).
2024I
156
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.02.2024 до 14.02.2024 про стан виконання заходів, передбачених обласною програмою розвитку освіти Одещини на 2022-2024 роки затвердженої розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 28 листопада 2023 року № 1027/А-2023
2024I
155Інформаційне повідомлення
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної
адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з
22.01.2024 до 05.02.2024 про підсумки виконання «Реалізація обласної
програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки “Соціальний
захист населення в Одеській області» за 2023 рік
2024I
154Інформаційне повідомлення Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації з 22.01.2024 до 05.02.2024 проводяться електронні консультації з громадськістю про підсумки виконання «Регіональної цільової програми енергоефективності Одеської області на 2020-2023 роки» за 2023 рік2024I
153Інформаційне повідомлення Департаменту фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 17.01.2024 по 01.02.2024 стосовно збору пропозицій до проекту Програми розвитку туризму, рекреації та курортів в Одеській області на 2024-2026 роки2024I
152Інформаційне повідомлення повідомлення Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 14.12.2023 по 28.12.2023 про проєкт обласного бюджету Одеської області на 2024 рік2023IV
151Інформаційне повідомлення Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 07.12.2023 до 22.12.2023 стосовно збору пропозицій до проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації у 2024 році2023IV
150Інформаційне повідомлення Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2024 рік2023IV
149Інформаційне повідомлення Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 16.10.2023 до 30.10.2023 щодо проведення заходів з нагоди Дня Чорного моря2023IV
148Інформаційне повідомлення Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 18.08.2023 до 01.09.2023 стосовно збору пропозицій щодо утворення ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Одеській обласній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року №8122023III
147ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 26.07.2023 до 09.08.2023 стосовно збору пропозицій та інформації від ІГС про стан виконання плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 р. №160, в Одеській області за ІІ квартал 2023 року.2023III
146Інформаційне повідомлення управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 27.07.2023 до 10.08.2023 стосовно збору пропозицій від ІГС щодо Звіту про діяльність відділу комунікацій з громадськістю за І півріччя 2023 року.2023III
145Інформаційне повідомлення управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 07.08.2023 до 21.08.2023 стосовно збору пропозицій від ІГС до ТИЖНЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСВА в Одеській області2023III
144Інформаційне повідомлення Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 14.08.2023 до 28.08.2023 про підсумки виконання бюджету Одеської області за I півріччя 2023 року2023III
143Інформаційне повідомлення Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 04.09.2023 до 18.09.2023 стосовно збору пропозицій щодо утворення ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Одеській обласній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 8122023III
142Інформаційне повідомлення Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 04.04.2023 до 18.04.2023 щодо організації та проведення заходів до Дня довкілля – 20232023II
141Інформаційне повідомлення Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 29.03.2023 до 13.04.2023 стосовно збору пропозицій до проєкту плану заходів з реалізації у 2023 і 2024 роках в Одеській області Національної стратегії із створенням безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року2023II
140ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проєкту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2022 рік2023II
139Інформаційне повідомлення Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 12.04.2022 до 30.04.2023 стосовно збору пропозицій та інформації від ІГС про стан виконання плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 р. №160, в Одеській області за І квартал 2023 року.2023II
138Інформаційне повідомлення Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.06.2023 до 15.06.2023 щодо організації та проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.2023II
137Інформаційне повідомлення Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 03.01.2023 до 17.01.2023 щодо відзначення Всесвітнього дня екологічної освіти2023I
136Інформаційне повідомлення Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 03.01.2023 до 17.01.2023 щодо здійснення екологічної політики та готовності населення до впроваджуваних реформ із сталого споживання і виробництва2023I
135Інформаційне повідомлення управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 12.01.2023 до 26.01.2023 стосовно збору пропозицій до проєкту Плану заходів з реалізації у 2023 році Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки2023I
134Інформаційне повідомлення Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.02.2023 до 15.02.2023 щодо відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь2023I
133Інформаційне повідомлення Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про проведення 10.02.2023 онлайн конференції та електронних консультацій з громадськістю з 10.02.2023 до 25.02.2023 щодо обговорення порядку проведення та тематику заходів молодіжно-просвітницького проєкту «Мотиваційні зустрічі – 2023»2023I
132Інформаційне повідомлення Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про проведення онлайн-конференції на платформі ZOOM щодо обговорення питання «Про організацію та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура») в Одеській області у 2022/2023 н.р. та порядку реалізації заходів Одеської обласної школи виховників джур2023I
131Інформаційне повідомлення Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 17.03.2023 до 31.03.2023 про підсумки виконання обласного бюджету та бюджету Одеської області за 2022 рік2023I
130ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.10.2022 до 25.10.2022 стосовно заходів щодо проведення дня Чорного моря2022IV
129ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 08.11.2022 до 22.11.2022 щодо поповнення Придунайський озер водою з р. Дунай, зокрема водойми Китай та Катлабух2022IV
128ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.12.2022 до 16.12.2022 стосовно збору пропозицій до проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації у 2023 році2022IV
127ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 08.12.2022 до 21.12.2022 стосовно збору пропозицій до проекту Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки2022IV
126ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2023 рік2022IV
125ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 10.01.2022 до 24.01.2022 щодо покращення взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації у сфері охорони довкілля2022I
124ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 20.01.2022 по 21.02.2022 стосовно стану виконання обласної програми розвитку освіти Одещини на 2018-2021 роки2022I
123ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.02.2022 до 15.02.2022 щодо відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь2022I
122ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 04.02.2022 до 18.02.2022 стосовно збору пропозицій до Плану заходів з реалізації у 2022 році В Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки2022I
121ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проєкту Плану заходів з підготовки та організації в області туристично-курортного сезону у 2022 році2022I
120ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 28.10.2021 до 11.11.2021 стосовно збору пропозицій до проєкту Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2022-2026 роки2021IV
119ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.10.2021 до 25.10.2021 стосовно заходів щодо проведення дня Чорного моря2021IV
118ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 11 по 25 жовтня 2021 року стосовно проєкту Плану заходів щодо виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Одеській області на період до 2022 року2021IV
117ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.11.2021 до 15.11.2021 щодо стану поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на території Одеської області2021IV
116ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 16.11.2021 до 01.12.2021 про підсумки виконання обласного бюджету Одеської області за дев’ять місяців 2021 року2021IV
115ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 01.12.2021 до 15.12.2021 стосовно обговорення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2022 рік2021IV
114ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.12.2021 до 16.12.2021 стосовно збору пропозицій до проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації у 2022 році2021IV
113ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення електронних консультацій з громадськістю з 08.12.2021 до 22.12.2021 стосовно проєкту обласного бюджету Одеської області на 2022 рік2021IV
112ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 13.12.2021 до 28.12.2021 стосовно проведення заходів до Дня прав тварин2021IV
111ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 06.09.2021 до 20.09.2021 щодо взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2021III
110ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проєкту звіту по Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за І півріччя 2021 року2021III
109ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 30.08.2021 до 14.09.2021 про підсумки виконання обласного бюджету та бюджету Одеської області за І півріччя 2021 року2021III
108ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.08.2021 до 16.08.2021 щодо стану атмосферного повітря в Одеській області2021III
107ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.07.2021 до 15.07.2021 щодо проведення заходів стосовно відзначення Дня працівника природно-заповідної справи2021III
106ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.06.2021 до 15.06.2021 щодо організації та проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища2021II
105ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю 19.05.2021 щодо забезпечення цифрової доступності осіб з інвалідністю2021II
104ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.05.2021 до 25.05.2021 щодо стану водних ресурсів в Одеському регіоні2021II
103ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.04.2021 до 19.04.2021 щодо організації та проведення заходів до Дня довкілля – 20212021II
102ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 25.03.2021 до 08.04.2021 щодо обговорення Звіту про виконання Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки2021I
101ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 10.03.2021 до 24.03.2021 стосовно обговорення проєкту звіту про виконання Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017 – 2020 рр.2021I
100ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.03.2021 до 16.03.2021 стосовно обговорення проекту звіту по Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2020 рік2021I
99ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.03.2021 до 16.03.2021 щодо обговорення регіональних програм охорони навколишнього природного середовища в контексті збалансованого розвитку області.2021I
98ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.02.2021 до 15.02.2021 щодо відзначення міжнародного дня водно-болотних угідь2021I
97ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.01.2021 до 25.01.2021 щодо покращення взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації у сфері охорони довкілля2021I
96ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 07.12.2020 до 21.12.2020 стосовно проведення заходів до Дня прав тварин2020IV
95ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 03.12.2020 до 17.12.2020 стосовно збору пропозицій до проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації у 2021 році2020IV
94ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.11.2020 до 16.11.2020 стосовно проведення заходів щодо стану водних ресурсів в Одеському регіоні2020IV
93ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 30.10.2020 до 13.11.2020 стосовно обговорення проєкту Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2021 – 2023 роки2020IV
92ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 19.10.2020 до 02.11.2020 щодо розвитку відкритих даних для цільових аудиторій у сфері комунікацій з громадськістю та інформації: громадські об’єднання, засоби масової інформації2020IV
91ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 13.10.2020 до 27.10.2020 стосовно проєкту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 роки2020IV
90ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 12.10.2020 до 27.10.2020 стосовно заходів щодо проведення дня Чорного моря2020IV
89ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.10.2020 до 16.10.2020 стосовно рекомендацій щодо стандартів якості та належного врядування для організацій громадянського суспільства як механізму зміцнення довіри, розроблених Організацією з безпеки та співробітництва в Європі у партнерстві з Офісом Президента України та Міністерства молоді та спорту України у рамках проекту «Зміцнення спроможності Уряду України та організацій громадянського суспільства ефективно співпрацювати»2020IV
88ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 29.09.2020 до 13.10.2020 року стосовно обговорення проекту звіту по Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за І півріччя 2020 року2020III
87ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 17.09.2020 до 01.10.2020 року стосовно обговорення проєкту звіту про виконання Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020рр.2020III
86ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 07.09.2020 до 21.09.2020 щодо взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2020III
85ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 03.08.2020 до 17.08.2020 щодо стану поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на території Одеської області2020III
84ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.07.2020 до 29.07.2020 стосовно обговорення проєкту концепції Державної цільової програми збереження унікального лікувально-оздоровчого потенціалу природних територій Куяльницького лиману та розвитку курорту державного значення Куяльник на 2021-2025 роки2020III
83ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.07.2020 до 15.07.2020 стосовно організації та проведення заходів щодо визначення Дня працівника природно-заповідної справи2020III
82ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.04.2020 до 15.04.2020 щодо організації та проведення заходів до Дня довкілля – 20202020II
81ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.05.2020 до 29.05.2020 щодо стану атмосферного повітря в Одеській області2020II
80ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.06.2020 до 15.06.2020 щодо організації та проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища2020II
79ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 30.06.2020 до 14.07.2020 щодо методології для публікації даних, які формуються з використанням інформації з обмеженим доступом відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних»2020II
78ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проєкту звіту про здійснення Одеською обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку території у 2019 році2020I
77ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.01.2020 до 30.01.2020 щодо покращення взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2020I
76ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 31.01.2020 до 14.02.2020 щодо виконання Плану заходів щодо реалізації у 2019 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки2020I
75ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 14 до 28 лютого 2020 року стосовно обговорення проекту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років2020I
74ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департамента економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2019 рік2020I
73ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 13.03.2020 до 27.03.2020 щодо регіональних програм охорони навколишнього природного середовища в контексті збалансованого розвитку області2020I
72ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 25.11.2019 по 09.12.2019 стосовно розробки проєкту плану заходів щодо реалізації у 2020 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки2019
IV
71ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департамента економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проекту Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років2019IV
70ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департамента економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2020 рік2019
IV
69ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.09.2019 до 30.09.2019 стосовно взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2019III
68ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департамента економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 03.09.2019 до 17.09.2019 стосовно обговорення проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за І півріччя 2019 року2019
III
67ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про проведення з 30.08.2019 до 13.09.2019 електронних консультацій з громадськістю стосовно обговорення проекту Концепції державної цільової програми розвитку курорту державного значення «Куяльник»2019III
66ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.08.2019 до 30.08.2019 стосовно стану поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на території Одеської області2019
III
65ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 16.07.2019 по 05.08.2019 стосовно розробки проекту плану заходів з відзначення у 2019 році 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках в Одеській області2019III
64ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.07.2019 до 30.07.2019 стосовно відзначення Дня працівника природно-заповідної справи2019
III
63ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 29.05.2019 до 14.06.2019 стосовно збору пропозицій щодо розробки проекту Положення про громадську раду при Одеській обласній державній адміністрації2019II
62ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 23.03.2019 по 06.04.2019 стосовно обговорення проекту звіту про виконання Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020 рр.2019
I
61ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.03.2019 по 25.03.2019 року щодо виконання регіональних програм охорони навколишнього природного середовища в контексті збалансованого розвитку області2019I
60ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департамента економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2018 рік2019
I
59ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проекту звіту про здійснення Одеською обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку території у 2018 році2019I
58ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 17.01.2019 до 31.01.2019 стосовно індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення2019
I
57ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 08.01.2019 до 23.01.2019 стосовно взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2019I
56ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 21.12.2018 до 03.01.2019 стосовно збору пропозицій щодо представлення до нагородження керівника штабу громадської організації «Рада громадської безпеки» Буковського Миколи Миколайовича орденом «За заслуги» ІІ ступеня2018IV
55ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.12.2018 до 20.12.2018 з метою їх врахування при проведені обласної природоохоронної акції «Ялинка»2018IV
54ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.11.2018 до 20.11.2018 з метою їх врахування при проведені обласного Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім», обласного збору лідерів Всеукраїнської спілки «Дитячий екологічний Парламент» та проведені обласного конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (16-23 років) «Молодь досліджує світ»2018IV
53ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 01.11.2018 до 15.11.2018 стосовно розробки проекту Плану заходів із відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи в Одеській області2018IV
52ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.10.2018 до 15.10.2018 стосовно проведення Всеукраїнського форуму трудових аграрних об’єднань, виробничих бригад, обласна виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної землі»2018IV
51ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.09.2018 до 30.09.2018 стосовно взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2018III
50ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за І півріччя 2018 року2018III
49ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.08.2018 до 30.08.2018 стосовно стану поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на території Одеської області2018III
48ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 19.07.2018 до 03.08.2018 стосовно збору пропозицій щодо вшанування пам’яті видатного українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського2018III
47ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 19.07.2018 до 03.08.2018 стосовно збору пропозиції щодо відзначення 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша2018III
46ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.07.2018 до 30.07.2018 стосовно відзначення Дня працівника природно-заповідної справи та проведення обласної еколого-натуралістичної навчально-польової практики2018III
45ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації щодо перевірки достовірності інформації, зазначеної у проекті списку кандидатів до складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, які братимуть участь в установчих зборах, та проекті списку представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах для формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації2018III
44ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 02.07.2018 до 18.07.2018 стосовно збору пропозиції стосовно виконання плану заходів з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Одеської області на 2018-2022 роки2018III
43ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно розробки проекту плану заходів щодо відзначення 100-річчя Національної академії наук2018II
42ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.06.2018 до 30.06.2018 стосовно організації та проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища в Одеській області2018II
41ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 11.06.2018 до 26.06.2018 стосовно збору пропозиції для формування Національного плану дій щодо вирішення питань зайнятості молоді та створення умов для прогнозованого сталого розвитку країни.2018II
40ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 15.05.2018 до 31.05.2018 стосовно стану атмосферного повітря в Одеській області. Обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних закладів. Обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів2018II
39ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 12.04.2018 до 27.04.2018 стосовно залучення громадськості до виконання Плану заходів з відзначення в Одеській області 1030-річчя хрещення Київської Русі – України на 2018 рік2018II
38ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проекту звіту за 2017 рік про виконання Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017 – 2020 роки2018I
37ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 21.03.2018 до 06.04.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році обласної цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота»2018I
36ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 21.03.2018 до 06.04.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році обласної цільової програми «Здоров’я» на 2014-2017 роки2018I
35ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 21.03.2018 до 06.04.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-Інфекцій/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам на 2016-2018 роки2018I
34ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 06.03.2018 до 06.04.2018 щодо збору пропозицій до проекту обласної комплексної програми «Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин на 2018-2020 роки»2018I
33ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 14 до 28 березня 2018 року стосовно обговорення підсумків виконання обласного бюджету Одеської області за 2017 рік2018I
32ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Управління фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 01.03.2018 до 15.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2014-2017 роки2018I
31ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 19.02.2018 до 06.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014 – 2019 роки2018I
30ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 19.02.2018 до 06.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки2018I
29ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 19.02.2018 до 06.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області за 2014-2017 роки2018I
28ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 19.02.2018 до 06.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році Програми енергоефективності Одеської області на 2016-2018 роки2018I
27ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 16.02.2018 до 03.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки2018I
26ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту освіти і науки Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних з 15.02.2018 до 02.03.2018 консультацій стосовно проекту рішення обласної ради «Про затвердження обласної цільової соціальної програми «Молодь Одещини» на 2018-2020 роки»2018I
25ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 08.02.2018 до 26.02.2018 стосовно визначення механізмів проведення рейтингового голосування для формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації на установчих зборах2018I
24ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Державного архіву Одеської області про проведення електронних консультацій з 07.02.2018 до 23.02.2018 стосовно проекту наказу Державного архіву Одеської області «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Одеської області»2018I
23ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 31.01.2018 до 15.02.2018 стосовно взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації у сфері охорони довкілля2018I
22ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2017 рік2018I
21ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно проекту плану заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері в Одеській області на 2018-2021 роки2018I
20ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту з питань цивільного захисту Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 23.01.2018 до 07.02.2018 стосовно проекту звіту про виконання Регіональної програми цивільного захисту, територіальної оборони, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2014-2017 роки2018I
19ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки2018I
18ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 09.01.2018 до 24.01.2018 стосовно збору пропозиції проведення 29 січня 2018 року заходів пов’язаних з відзначенням 100-річчя бою під Крутами2018I
17Інформаційне повідомлення служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 23 серпня до 08 вересня 2017 року стосовно визначення принципів розподілу коштів обласного бюджету між районами та містами в рамках реалізації регіональної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування2017III
16ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департаменту фінансів Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно обговорення підсумків виконання обласного бюджету Одеської області за І півріччя 2017 року2017III
15Інформаційне повідомлення управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно проекту Положення про конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у рамках реалізації Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки2017III
14Інформаційне повідомлення управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно проекту Плану заходів щодо реалізації у 2017 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки2017III
13ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 21.12.2017 до 28.12.2017 стосовно  збору пропозиції до проекту Закону України «Про активізацію пошуку роботи безробітних та шукачів роботи»2017IV
12ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 08 до 15 грудня 2017 року стосовно плану заходів проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»2017IV
11ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 30.11.2017 до 14.12.2017 стосовно  збору пропозиції до проекту Закону України «Про охорону озонового шару»2017IV
10ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій консультацій з 28.11.2017 до 06.12.2017 стосовно  збору пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»2017IV
9ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 15.11.2017 до 29.11.2017 стосовно  проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про ринок електричної енергії»2017IV
8ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Департамента економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 17.11.2017 до 01.12.2017 стосовно обговорення проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2018 рік2017IV
7ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 23.11.2017 до 13.12.2017 стосовно збору пропозицій пов’язаних з дослідженням, популяризацією, вшануванням учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року2017IV
6ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 16.11.2017 до 03.12.2017 стосовно плану заходів, спрямованих на активізацію реформування місцевого самоврядування та державну підтримку добровільного об’єднання громад2017IV
5ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 20.11.2017 до 10.12.2017 стосовно розробки проекту плану заходів в Одеській області стосовно 80-их роковин початку Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 років2017IV
4ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 17.11.2017 до 07.12.2017 стосовно розробки проекту плану заходів щодо реалізації з відзначення Дня Європи в Україні у 2018 році в Одеській області2017IV
3ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 14 до 22 листопада 2017 року стосовно проекту  наказу Міністерства культури України «Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 09.09.2016 № 784»2017IV
2Інформаційне повідомлення Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно проекту Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року2017IV
1Інформаційне повідомлення управління комунікацій та інформаційної політики Одеській обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій стосовно проекту Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2017-2020 роки2017IV

Звіти про результати проведення електронних консультацій з громадськістю

ДокументРікКвартал
165ЗВІТ про результати консультацій з громадськістю у термін з 09 квітня до 23 квітня 2024 року стосовно проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2023 рік2024II
164Звіт про результати консультацій з громадськістю у термін з 01 січня по 31 січня 2024 року щодо реалізації обласної Програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеської області»2024II
163Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.03.2024 по 29.03.2024 про підсумки виконання обласного бюджету Одеської області за 2023 рік.2024I
162Звіт про результати проведення електронної консультації з громадськістю з 05.03.2024 до 19.03.2024 щодо координації роботи по створенню умов побудови в Одеській області сміттєпереробної інфраструктури.2024I
161ЗВІТ Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної (військової) адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 28.02.2024 до 12.03.2024 про підсумки виконання «Регіональної програми з благоустрою населених пунктів Одеської області на 2020-2024 роки» за 2023 рік2024I
160ЗВІТ Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 21.02.2024 по 04.03.2024 про підсумки виконання регіональної програми «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки за 2023 рік2024I
159ЗВІТ Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 21.02.2024 по 04.03.2024 про підсумки виконання регіональної програми «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки за 2023 рік
2024I
158Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 06.02.2024 до 20.02.2024 щодо звіту про стан виконання Регіональної комплексної програми з охорони довкілля Одеської області на 2023 рік, затвердженої розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 № 112/А-2023 (зі змінами)2024I
157Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 06.02.2024 до 20.02.2024 щодо аналізу ефективності регіональної екологічної політики та готовності населення до впровадження заходів Регіональної комплексної програми з охорони довкілля Одеської області на 2024-2028 роки, затвердженої розпорядженням голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 30.11.2023 № 1044/А-20232024I
156ЗВІТ Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.02.2024 до 19.02.2024 щодо внесення змін до Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки2024I
155Звіт Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективностіІ про проведення електронних консультацій з громадськістю з 22.01.2024 до 05.02.2024 про підсумки виконання «Регіональної цільової програми енергоефективності Одеської області на 2020-2023 роки» за 2023 рік (додаток).2024I
154Звіт Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
про результати проведення електронних консультацій з громадськістю
з 14.12.2023 до 28.12.2023 про проєкт обласного бюджету Одеської області на 2024 рік
2023IV
153Звіт Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 07.12.2023 до 22.12.2023 стосовно збору пропозицій до проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації у 2024 році2023IV
152Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю Департаментом економічної політики та стратегічного планування з 27 листопада до 11 грудня 2023 року стосовно проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2024 рік2023IV
151Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 16.10.2023 до 30.10.2023 щодо проведення заходів з нагоди Дня Чорного моря2023IV
150Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 26.07.2023 до 09.08.2023 стосовно збору пропозицій та інформації від ІГС про стан виконання плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 р. №160, в Одеській області за ІІ квартал 2023 року2023III
149Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістюз 14.08.2023 до 28.08.2023 про підсумки виконання бюджету Одеської області за І півріччя 2023 року.2023III
148Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 07.08.2023 до 21.08.2023 стосовно збору пропозицій від інститутів громадянського суспільства до Тижня громадянського суспільства в Одеській області2023III
147Звіт Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 18.08.2023 до 01.09.2023 стосовно збору пропозицій щодо утворення ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Одеській обласній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 8122023III
146Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 27.07.2023 до 10.08.2023 стосовно збору пропозицій від ІГС щодо Звіту про діяльність відділу комунікацій з громадськістю за І півріччя 2023 року2023III
145Звіт управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 29.03.2023 до 13.04.2023 стосовно збору пропозицій до проєкту плану заходів з реалізації у 2023 і 2024 роках в Одеській області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року2023II
144Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 04.04.2023 до 18.04.2023 щодо організації та проведення заходів до Дня довкілля-20232023II
143Звіт Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про результати консультацій з громадськістю у термін з 06 квітня до 20 квітня 2023 року стосовно проєкту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2022 рік2023II
142Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 12.04.2023 до 30.04.2023 стосовно збору пропозицій та інформації від ІГС про стан виконання плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 р. №160, в Одеській області за І квартал 2023 року2023II
141Звіт Департаменту екології та природних ресурсів про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.06.2023 до 15.06.2023 щодо організації та проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища2023II
140Звіт  Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 03.01.2023 до 17.01.2023 щодо здійснення аналізу ефективності екологічної політики та готовності населення до впроваджуваних реформ із сталого споживання і виробництва2023I
139Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 03.01.2023 до 17.01.2023 щодо відзначення Всесвітнього дня екологічної освіти2023I
138Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 12.01.2023 до 26.01.2023 стосовно збору пропозицій до проєкту Плану заходів з реалізації у 2023 році Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки2023I
137Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.02.2023 до 15.02.2023 щодо відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь2023I
136Звіт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 10.02.2023 до 25.02.2023 стосовно збору пропозицій до заходів молодіжно-просвітницького проєкту «Мотиваційні зустрічі – 2023»2023I
135Звіт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 27.02.2023 до 13.03.2023 стосовно збору пропозицій до питання: «Про організацію та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура») в Одеській області у 2022/2023 н.р. та порядку реалізації заходів Одеської обласної школи виховників джур (відповідно до Концепції з національно-патріотичного виховання, затвердженої наказом МОН України від 06.06.2022 №527)2023I
134Звіт Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 17.03.2023 до 31.03.2023 стосовно підсумків виконання обласного бюджету та бюджету Одеської області за 2022 рік2023I
133Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.10.2022 до 25.10.2022 стосовно заходів щодо проведення Дня Чорного моря2022IV
132Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 08.11.2022 до 22.11.2022 щодо поповнення Придунайський озер водою з р. Дунай, зокрема водойми Китай та Катлабуг2022IV
131Звіт Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.12.2022 до 16.12.2022 стосовно збору пропозицій до проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації у 2023 році2022IV
130Звіт Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 08.12.2022 до 21.12.2022 стосовно збору пропозицій до проєкту Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки2022IV
129Звіт Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про результати консультацій з громадськістю проведені у термін з 16 грудня до 30 грудня 2022 року стосовно проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2023 рік2022IV
128Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 10.01.2022 до 24.01.2022 щодо покращення взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації у сфері охорони довкілля2022I
127Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.02.2022 до 15.02.2022 щодо відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь2022I
126Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 10.01.2022 до 24.01.2022 щодо покращення взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації у сфері охорони довкілля2022I
125Звіт Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 20.01.2022 по 21.02.2022 щодо стану виконання обласної програми розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки2022I
124Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.02.2022 до 15.02.2022 щодо відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь2022I
123Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 04.02.2022 до 18.02.2022 стосовно збору пропозицій до Плану заходів з реалізації у 2022 році В Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки2022I
122Звіт Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 17.02.2022 по 03.03.2022 щодо обговорення проєкту Плану заходів з підготовки та організації в області туристично-курортного сезону у 2022 році2022I
121Звіт Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.10.2021 по 25.10.2021 щодо проєкту Плану заходів щодо виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Одеській області на період до 2022 року2021IV
120Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.10.2021 до 25.10.2021 стосовно заходів щодо проведення дня Чорного моря2021IV
119Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.11.2021 до 15.11.2021 стосовно проведення заходів щодо стану поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на території Одеської області2021IV
118Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 28.10.2021 до 11.11.2021 стосовно збору пропозицій до проєкту Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2022-2026 роки2021IV
117Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 16.11.2021 до 01.12.2021 про підсумки виконання обласного бюджету Одеської області за дев’ять місяців 2021 року2021IV
116Звіт про результати консультацій з громадськістю у термін з 01 грудня до 15 грудня 2021 року стосовно проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2022 рік2021IV
115Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 08.12.2021 до 22.12.2021 про проєкт обласного бюджету Одеської області на 2022 рік2021IV
114Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 13.12.2021 до 28.12.2021 стосовно заходів щодо проведення дня прав тварин2021IV
113Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.12.2021 до 16.12.2021 стосовно збору пропозицій до проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації у 2022 році2021IV
112Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.07.2021 до 15.07.2021 стосовно проведення заходів щодо відзначення Дня працівника природно-заповідної справи2021III
111Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.08.2021 до 16.08.2021 щодо стану атмосферного повітря в Одеській області2021III
110Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 30.08.2021 до 14.09.2021 про підсумки виконання обласного бюджету та бюджету Одеської області за перше півріччя 2021 року2021III
109Звіт про результати консультацій з громадськістю у термін з 01 вересня до 15 вересня 2021 року стосовно проєкту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за І півріччя 2021 року2021III
108Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 06.09.2021 до 20.09.2021 стосовно проведення заходів щодо взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2021III
107Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.06.2021 до 15.06.2021 щодо стану атмосферного повітря в Одеській області2021II
106Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.05.2021 до 25.05.2021 що до стану водних ресурсів в Одеському регіоні.2021II
105Звіт Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю 19.05.2021 щодо забезпечення цифрової доступності осіб з інвалідністю2021II
104Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.04.2021 до 19.04.2021 щодо організації та проведення заходів до Дня довкілля – 20212021II
103Звіт управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 25.03.2021 до 08.04.2021 щодо обговорення Звіту про виконання Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки2021II
102Звіт Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про результати електронних консультацій з громадськістю у період з 10.03.2021 до 24.03.2021 стосовно обговорення проєкту звіту про виконання Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017 – 2020 рр.2021I
101Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.03.2021 до 16.03.2021 щодо регіональних програм охорони навколишнього природного середовища в контексті збалансованого розвитку області2021I
100Звіт Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про результати консультацій з громадськістю з 02.03.2021 до 16.03.2021 стосовно проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2020 рік2021I
99Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.02.2021 до 15.02.2021 щодо відзначення міжнародного дня водно-болотних угідь2021I
98Звіт Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.01.2021 до 25.01.2021 щодо покращення взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації у сфері охорони довкілля2021I
97ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 07.12.2020 до 21.12.2020 стосовно заходів щодо проведення дня прав тварин2020IV
96ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 03.12.2020 до 17.12.2020 стосовно збору пропозицій до проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації у 2021 році2020IV
95ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.11.2020 до 16.11.2020 щодо стану водних ресурсів в Одеському регіоні2020IV
94ЗВІТ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про результати електронних консультацій у період з 30.10.2020 до 13.11.2020 стосовно обговорення проєкту Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області  на 2021 – 2023 роки2020IV
93ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 19.10.2020 до 02.11.2020 щодо розвитку відкритих даних для цільових аудиторій у сфері комунікацій з громадськістю та інформації: громадські об’єднання, засоби масової інформації2020IV
92ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 12.10.2020 до 27.10.2020 стосовно заходів щодо проведення дня Чорного моря2020IV
91ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 13.10.2020 до 27.10.2020 стосовно проєкту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 роки2020IV
90ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 02.10.2020 до 16.10.2020 стосовно рекомендацій щодо стандартів якості та належного врядування для організацій громадянського суспільства як механізму зміцнення довіри, розроблених Організацією з безпеки та співробітництва в Європі у партнерстві з Офісом Президента України та Міністерства молоді та спорту України у рамках проекту «Зміцнення спроможності Уряду України та організацій громадянського суспільства ефективно співпрацювати»2020IV
89ЗВІТ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про результати консультацій з громадськістю у період з 29.09.2020 до 13.10.2020 стосовно проекту звіту по Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за І півріччя 2020 року2020IV
88ЗВІТ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про результати електронних консультацій з громадськістю у період з 17.09.2020 до 01.10.2020 стосовно обговорення проєкту звіту про виконання Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017 – 2020 рр.2020IV
87ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 30.06.2020 до 14.07.2020 щодо методології для публікації даних, які формуються з використанням інформації з обмеженим доступом відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних»2020III
86ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.07.2020 до 15.07.2020 стосовно проведення заходів щодо визначення Дня працівника природно-заповідної справи2020III
85ЗВІТ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про результати електронних консультацій з громадськістю у період з 15 липня до 29 липня 2020 року стосовно обговорення проєкту концепції Державної цільової програми збереження унікального лікувально-оздоровчого потенціалу природних територій Куяльницького лиману та розвитку курорту державного значення Куяльник на 2021-2025 роки.2020III
84ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 03.08.2020 до 17.08.2020 стосовно проведення заходів щодо стану поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на території Одеської області2020III
83ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 07.09.2020 до 21.09.2020 стосовно проведення заходів щодо взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля.2020III
82ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.04.2020 до 15.04.2020 щодо організації та проведення заходів до Дня довкілля – 20202020II
81ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 15.05.2020 до 29.05.2020 щодо стану атмосферного повітря в Одеській області2020II
80ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 01.06.2020 до 15.06.2020 щодо стану атмосферного повітря в Одеській області2020II
79Звіт Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 15 до 30.01.2020 щодо покращення взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля.2020I
78Звіт Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 27 січня до 10 лютого 2020 року стосовно обговорення проєкту звіту про здійснення Одеською обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку території у 2019 році2020I
77ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю у період з 31.01.2020 до 14.02.2020 стосовно виконання Плану заходів щодо реалізації у 2019 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки2020I
76ЗВІТ про результати консультацій з громадськістю у термін з 14 до 28 лютого 2020 року стосовно обговорення проекту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років2020I
75ЗВІТ про результати консультацій з громадськістю у термін з 25 лютого до 10 березня 2020 року стосовно проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2019 рік2020I
74ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 2 до 28.02.2020  щодо покращення взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2020I
73ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 13.03.2020 до 27.03.2020 щодо регіональних програм охорони навколишнього природного середовища в контексті збалансованого розвитку області2020I
72ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю у період з 25.11.2019 по 09.12.2019 стосовно розробки проєкту плану заходів щодо реалізації у 2020 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки2019IV
71ЗВІТ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про результати консультацій з громадськістю у термін з 11 до 25 листопада 2019 року стосовно обговорення проекту Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років2019
IV
70ЗВІТ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про результати консультацій з громадськістю у термін з 08 по 22 листопада 2019 року стосовно проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2020 рік2019IV
69Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 15 до 30.09.19 на тему “Взаємодія та спільна праця громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля”2019
III
68ЗВІТ Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про результати консультацій з громадськістю у термін з 03 вересня до 17 вересня 2019 року стосовно проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за І півріччя 2019 року2019III
67ЗВІТ Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про результати електронних консультацій з громадськістю у період з 30 серпня до 13 вересня 2019 року стосовно обговорення проекту Концепції державної цільової програми розвитку курорту державного значення «Куяльник».2019
III
66ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 15.08.2019 до 30.08.2019 стосовно стану поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на території Одеської області2019III
65ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю у період з 16.07.2019 по 05.08.2019 стосовно розробки проекту плану заходів з відзначення у 2019 році 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках в Одеській області2019
III
64ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю у період з 15.07.2019 до 30.07.2019 стосовно відзначення Дня працівника природно-заповідної справи та проведення обласної еколого-натуралістичної навчально-польової практики2019III
63ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю у період з 29.05.2019 до 14.06.2019 стосовно збору пропозицій щодо розробки проекту Положення про громадську раду при Одеській обласній державній адміністрації2019
II
62ЗВІТ Державного архіву Одеської області про результат проведення електронних консультацій з громадськістю проведених за І квартал 2019 року стосовно реалізації прав громадян на ретроспективну інформацію: законодавство, потреби суспільства, критерії доступу до архівних документів2019I
61ЗВІТ Державного архіву Одеської області про результат проведення електронних консультацій з громадськістю проведених за І квартал 2019 року щодо затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Одеської області2019
I
60Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю з 11.03.2019 до 25.03.2019 на тему «Виконання регіональних програм охорони навколишнього природного середовища в контексті збалансованого розвитку області»2019I
59ЗВІТ Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 27.02.2019 до 13.03.2019 стосовно проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2018 рік2019
I
58ЗВІТ Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 24.01.2019 до 07.02.2019 стосовно обговорення проекту звіту про здійснення Одеською обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку території у 2018 році2019I
57Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації з 08.01.2019 до 23.01.2019 на тему «Стосовно взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля»2019
I
56ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 21.12.2018 до 03.01.2019 стосовно збору пропозицій щодо представлення до нагородження керівника штабу громадської організації «Рада громадської безпеки» Буковського Миколи Миколайовича орденом «За заслуги» ІІ ступеня2019I
55ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.12.2018 до 20.12.2018 з метою їх врахування при проведені обласної природоохоронної акції «Ялинка»2018IV
54ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 05.11.2018 до 20.11.2018 з метою їх врахування при проведені обласного Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім», обласного збору лідерів Всеукраїнської спілки «Дитячий екологічний Парламент» та проведені обласного конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (16-23 років) «Молодь досліджує світ»2018IV
53ЗВІТ  управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 01.11.2018 до 15.11.2018 стосовно розробки проекту Плану заходів із відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи в Одеській області2018IV
52ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 01.10.2018 до 15.10.2018 стосовно проведення Всеукраїнського форуму трудових аграрних об’єднань, виробничих бригад, обласна виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної землі»2018IV
51ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 15.09.2018 до 30.09.2018 стосовно взаємодії та спільної праці громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів у сфері охорони довкілля2018III
50ЗВІТ Департамента економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації про проведення з 31.08.2018 по 14.09.2018 електронних консультацій стосовно обговорення проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за I півріччя 2018 року2018III
49ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 15.08.2018 до 30.08.2018 стосовно стану поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на території Одеської області2018III
48ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 19.07.2018 до 03.08.2018 стосовно збору пропозицій щодо вшанування 100-річчя пам’яті видатного українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського2018III
47ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 19.07.2018 до 03.08.2018 стосовно збору пропозицій щодо відзначення 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша2018III
46ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 15.07.2018 до 30.07.2018 стосовно відзначення Дня працівника природно-заповідної справи та проведення обласної еколого-натуралістичної навчально-польової практики2018III
45ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 12.07.2018 до 27.07.2018 стосовно збору пропозицій виконання плану заходів з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Одеської області на 2018-2022 роки2018III
44ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про перевірку достовірності інформації зазначеної у проекті списку кандидатів до складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, які братимуть участь в установчих зборах та проекті списку представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах для формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації2018III
43ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 18.06.2018 до 03.07.2018 стосовно проекту плану заходів щодо відзначення 100-річчя Національної академії наук в Одеській області2018II
42ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 11.06.2018 до 26.06.2018 стосовно Національного плану дій щодо вирішення питань зайнятості молоді та створення умов для прогнозованого сталого розвитку країни2018II
41ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про результат проведення електронних консультацій з громадськістю з 12.04.2018 до 27.04.2018 стосовно залучення громадськості до виконання Плану заходів з відзначення в Одеській області 1030-річчя хрещення Київської Русі – України на 2018 рік2018II
40ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 15.05.2018 до 31.05.2018 стосовно стану  атмосферного повітря в Одеській області2018II
39ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 15.06.2018 до 30.06.2018 стосовно організації та проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища в Одеській області2018II
38ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 24.01.2018 до 10.02.2018 стосовно проекту плану заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері в Одеській області на 2018-2021 роки2018I
37ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 08.02.2018 до 26.02.2018 стосовно визначення механізмів проведення рейтингового голосування для формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації на установчих зборах2018I
36ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю з 06.03.2018 до 06.03.2018 стосовно збору пропозицій до проекту обласної комплексної програми «Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин на 2018- 2020 роки»2018I
35ЗВІТ Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю з 14.03.2018 до 28.03.2018 стосовно обговорення підсумків виконання обласного бюджету Одеської області за 2017 рік2018I
34ЗВІТ Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 21.03.2018 до 06.04.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році обласної цільової програми «Здоров’я» на 2014-2017 роки2018I
33ЗВІТ Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 21.03.2018 до 06.04.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році обласної цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота»2018I
32ЗВІТ Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 21.03.2018 до 06.04.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-Інфекцій/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам на 2016-2018 роки2018I
31ЗВІТ управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації про результати електронних консультацій з громадськістю проведених з 26.03.2018 до 09.04.2018 стосовно проекту звіту за 2017 рік виконання Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017 – 2020 рр.2018I
30ЗВІТ управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій стосовно проекту Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки2018I
29ЗВІТ Державного архіву в Одеській області про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 07.02.2018 до 23.02.2018 стосовно проекту наказу «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Одеської області»2018I
28ЗВІТ Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про результат проведення електронних з 15.02.2018 до 02.03.2018 консультацій стосовно проекту обласної цільової соціальної програми «Молодь Одещини» на 2018-2020 роки»2018I
27ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 31.01.2018 до 15.02.2018 стосовно взаємодії громадськості з Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації у сфері охорони довкілля2018I
26ЗВІТ Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 16.02.2018 до 03.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки2018I
25ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 19.02.2018 до 06.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки2018I
24ЗВІТ Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 19.02.2018 до 06.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014 – 2019 роки2018I
23ЗВІТ Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 19.02.2018 до 06.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році Програми енергоефективності Одеської області на 2016-2018 роки2018I
22ЗВІТ управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 19.02.2018 до 06.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області за 2014-2017 роки2018I
21ЗВІТ управління фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації про результат електронних консультацій з 01.03.2018 до 15.03.2018 стосовно звіту виконання у 2017 році обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2014-2017 роки2018I
20ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 23.01.2018 по 07.02.2018, стосовно обговорення проекту звіту виконання Регіональної програми цивільного захисту, територіальної оборони, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2014-2017 роки2018I
19ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 09.01.2018 до 24.01.2018 стосовно збору пропозиції щодо проведення 29 січня 2018 року заходів, пов’язаних з відзначенням 100-річчя бою під Крутами2018I
18ЗВІТ про результати електронних консультацій з громадськістю, проведених з 30.01.2018 до 13.02.2018 стосовно проекту звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2017 рік2018I
17ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 21.12.2017 до 28.12.2017, стосовно збору пропозиції до проекту Закону України «Про активізацію пошуку роботи безробітних та шукачів роботи»2017IV
16ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 08.12.2017 до 15.12.2017, стосовно збору пропозицій плану заходів проведення щорічної акції «16 днів проти насильства» в Одеській області2017IV
15ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 30.11.2017 до 14.12.2017, стосовно збору пропозиції до проекту Закону України «Про охорону озонового шару»2017IV
14ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 23.11.2017 до 13.12.2017, стосовно збору пропозицій пов’язаних з дослідженням, популяризацією, вшануванням учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року в Одеській області2017IV
13ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 28.11.2017 до 06.12.2017, стосовно збору пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»2017IV
12ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 20.11.2017 до 10.12.2017, щодо збору пропозицій до проекту плану заходів в Одеській області стосовно 80-их роковин початку Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 років2017IV
11ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю, проведених у період з 17.11.2017 до 07.12.2017, стосовно збору пропозицій до проекту плану заходів щодо відзначення Дня Європи в Україні у 2018 році в Одеській області2017IV
10ЗВІТ про результат проведення електронних консультацій з громадськістю у період з 17.11.2017 до 01.12.2017 стосовно проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2018 рік2017IV
9ЗВІТ про результат проведення електронних консультацій з громадськістю у період з 16.11.2017 до 03.12.2017 стосовно плану заходів, спрямованих на активізацію реформування місцевого самоврядування та державну підтримку добровільного об’єднання громад2017IV
8ЗВІТ про результат проведення електронних консультацій з громадськістю проведених у термін з 15.11.2017 до 29.11.2017 стосовно проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону України «про ринок електричної енергії»2017IV
7ЗВІТ про результат проведення електронних консультацій з громадськістю проведених у термін з 14.11.2017 до 22.11.2017 стосовно проекту наказу Міністерства культури України «Про внесення змін до наказу Міністерства культури від 09.09.2016 № 784»2017IV
6ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю у термін з 02.11.2017 до 16.11.2017 стосовно проекту Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року2017IV
5ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю стосовно проекту Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2017-2020 роки, проведених у період з 29.09.2017 до 16.10.20172017IV
4ЗВІТ про результат електронних консультацій з громадськістю стосовно визначення принципів розподілу коштів обласного бюджету між районами та містами в рамках реалізації регіональної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування2017III
3ЗВІТ про результат проведення Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації електронних консультацій з громадськістю у термін з 10.08.2017 до 25.08.2017 стосовно підсумків виконання обласного бюджету Одеської області за І півріччя 2017 року2017III
2ЗВІТ про результат проведення електронних консультацій з громадськістю у термін з 27.07.2017 до 11.08.2017 стосовно проекту Положення про конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у рамках реалізації Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки2017III
1Звіт про результат електронних консультацій з громадськістю стосовно проекту Плану заходів щодо реалізації у 2017 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки2017III